Sündmused

N 18.05 Shiva retriit

17:00 Lääne-Virumaal

Shiva Sadhana- traditsiooniline tantraretriit

(IN ENGLISH below)

18.-21. mail Lääne-Virumaal oled oodatud osa saama Shivale pühendatud autentesest tantristlikust retriidist India tantra meistri Guruji Maharaj juhendamisel.

Kolmepäevane tantristlik Shiva Sadhana retriit on tõeline kiirtee vaimsel teekonnal. Tegemist on parema käe tantraga, mis ei kaasa puudutusi, kontakti teistega ega seksuaalsusega seotud praktikaid. Mitteseksuaalset tantrat peetakse pigem edasijõudnute praktikaks, kus töö toimub energiatega, peentasandil, kus läbi erinevate praktikate nagu mantraga meditatsioon, yagna ehk tuletseremoonia, püha geomeetria (yantra) ja puhastustehnikate luuakse ühendust Shiva energiaga.

Sõna "Tantra" tõlgitakse sageli kui "ühendus" või "võrk", see viitab teadmistele, mis võimaldavad resonantsprintsiibi kaudu ühendada indiviidi (mikrokosmos) otse universumiga (makrokosmos). Tantristlikus India traditsioonis jaguneb kogu eksistents, mitteduaalsus, mis on kosmos, kaheks aspektiks. Neid nimetatakse Shiva & Shakti. Shiva on mitteduaalsuse manifesteerimata aspekt, mis on puhas teadvus, liikumatu, puhas tunnistaja, puhas teadlikkus või olemus, mida ei saa mõista, vaid ainult tunda või olla. Samas ei eksisteeri kunagi Shiva ilma Shaktita, mis esindab kõiki ilminguid, karmat, meelt ja emotsioone, energiat ja mateeriat, mis hõlmab universumit, kõiki nähtusi, mis võivad teadvuses tekkida.

 

Guruji Maharaj`ist:

Guruji on kundalini ja tantra meister ning vaimne teejuht. Viimase neljakümne aasta jooksul on teda juhendanud 67 gurut erinevatest müstilistest traditsioonidest. Ta on praktiseerinud sadhanat (vaimne praktika) kõikide erinevate manifesteerimise aspektidega tantristlikus traditsioonis, mis on seotud 64 tantraga (10 Maha Vidhyas, Durga erinevad aspektid, 64 Bhairava't, 64 Yogini't, Siva't, Vishnu't, Brahma't, jne.). Tema peamised praktikad järgivad Shaivismi põhimõtteid ja tantrat, kasutades mantrat, yantrat, yagnat, kriyat ja sanskari taimset puhastusprotsessi. Oma avatud olemise ning hea huumorimeelega juhendab ta isetult inimesi nende enesearengu teel.

Osalejatel on võimalus kohtuda Gurujiga personaalselt ning esitada isiklikke küsimusi enda arengu kohta vaimsel teel või abi mõne väljakutsuva teema kohta (tervis, töö, lapsed jms).

Sündmus on peamiselt inglise keeles, kui vajad eesti keelde tõlget, siis anna sellest osalemissoovis teada ja loome võimalused.

Osalustasu sisaldab:
*Majutus kahel ööl oma magamisvarustusega (telk või tagasihoidlik majutus)
*Taimetoit: N ôhtusöök, R ja L kolm korda päevas ning P hommikusöök ja lõuna
*Juhendatud praktikaid ja meditatsioone
*Shiva yantra ehitamist
*Tuletseremooniaid kolmel päeval
*Yantra joonistamist kehale pühade ürtide seguga
*Satsangeid ehk vaimsele pürgimusele suunatud vestlusringe Gurujiga
*Privaatset kohtumist Gurujiga

Retriidi osalustasu:
Kuni 7. mai : 320 eurot/ alates 8.mai: 400 eurot.
Koha tagab tagastamatu ettemaksu tasumine 150 eurot Hedi Laigar arveldusarvele EE077700771009052854 (selgitusse "Shiva").
Teine osa tasutakse sularahas kohapeal. Tegemist on mittekasumliku sündmuseg. Juhul, kui retriidi kulude katmisest jääb ülaltoodud osalustasust raha üle, tagastatakse see osalejatele.

Lisaks eelnimetatud tasule peetakse tavapäraseks, et osaleja teeb annetuse gurule vastavalt oma sisetundele, kuna osalustasu katab ära kulud retriidi kuludeks, kuid sinna ei arvestata Guru õpetuste tasu.

Retriidi toimumiskoht on täpsustamisel ning avaldatakse registreerunutele.

Rohkem infot Guruji kohta www.shivohamtantra.com

Osalemiseks saada sooviavaldus: info@tantratants.ee, lisa võib küsida telefonil 566 499 65.

 

~IN ENGLISH~
On 18-21, May, you are invited to take part in an authentic tantric retreat dedicated to Shiva under the guidance of Indian tantric master Guruji Maharaj.

The three-day tantric Shiva Sadhana retreat is a true highway on the spiritual journey. It is a right-hand tantra that does not involve touching, contact with others, or practices related to sexuality. Non-sexual tantra is more of an advanced practice, where work is done with energy, on a subtle level, where through various practices such as mantra meditation, yagna or fire ceremony, sacred geometry (yantra) and purification techniques, a connection is established with Shiva's energy.

The word "Tantra" is often translated as "connection" or "network", it refers to what with them through the reprinciple you connect the individual (microcosm) directly to the universe (macrocosm). In the tantric Indian tradition, all of existence, the non-duality that is the cosmos, is divided into two aspects. They are called Shiva & Shakti. Shiva is the unmanifest aspect of non-duality, which is pure consciousness, motionless, pure witness, pure awareness or essence that cannot be understood, only felt or be. However, Shiva never exists without Shakti, which represents all the manifestation, the karma, mind & emotions, energy and matter that comprises the universe, all the phenomena that may arise in the consciousness.

ABOUT Guruji Maharaj:

Guruji is a Kundalini and Tantra master and spiritual guide. Over the past forty years, he has been learning from 67 gurus from various mystical traditions. He has practiced sadhana (spiritual practice) with all the various aspects of manifestation in the tantric tradition associated with the 64 tantras (10 Maha Vidhyas, various aspects of Durga, 64 Bhairavas, 64 Yoginis, Siva, Vishnu, Brahma , etc.). His main practices follow the principles of Shaivism and Tantra, using mantra, yantra, yagna, kriya and sanskar herbal purification process. With his openness and good sense of humor, he selflessly guides people on their way to self-development.

Participants have the opportunity to meet Guruji in person and ask personal questions about their own development on the spiritual path or help with some challenging topic (health, work, children, etc.).

The event is mainly in English.

The participation fee includes:
*Accommodation for two nights with own sleeping equipment (tent or modest accommodation)
*Vegetarian food: Thursday dinner, Fri and Sat three times a day and Sun breakfast and lunch
*Guided practices and meditations
*Building a Shiva yantra
*Fire-ceremonies on three days
*Drawing a Yantra on the body with a mixture of holy herbs
*Satsangs, or spiritual aspirational conversation circles with Guruji
*Private meeting with Guruji

Retreat participation fee:
Until May 7: 320 euros/ from May 8: 400 euros.
A non-refundable advance payment of 150 euros guarantees a place (Hedi Laigar    EE077700771009052854 (to the explanation "Shiva")). The second part is paid in cash on the spot. This is a non-profit event. In case there is money left over from retreat costs, it will be returned to the participants.

In addition to the aforementioned fee, it is customary for participants to make a donation to the Guru according to one's calling, as the above amount covers only the costs of the retreat materials and not the Guru teachings.

The location of the retreat is being specified and will be announced to those who have registered.

More information about Guruji at www.shivohamtantra.com

To participate, send an email to: info@tantratants.ee, more information can be requested by calling +372 566 499 65.