Sündmused

R 24.05 Ganesha sadhana

10:00 Lääne-Virumaal

Ganesha Sadhana- traditsiooniline tantraretriit

(ENGLISH BELOW)

24.-26. mail oled oodatud osa saama Ganeshale pühendatud autentesest tantristlikust retriidist India tantrameistri Guruji Maharaj juhendamisel.
Retriit toimub Rakvere lähistel Lääne-Virumaal mõnusas ja privaatses metsatalus.
3-päevane tantristlik Ganesha retriit on kiirtee vaimsel teekonnal, autentse india guru juhatusel ja toel.

Tegemist on traditsioonilise parema käe tantraga, mis ei kaasa puudutusi, kontakti teistega ega seksuaalsusega seotud praktikaid. Mitteseksuaalset tantrat peetakse pigem edasijõudnute praktikaks, kus töö toimub energiatega, peentasandil, kus läbi erinevate praktikate nagu mantraga meditatsioon, yagna ehk tuletseremoonia, püha geomeetria (yantra) ja puhastustehnikate luuakse ühendust Ganesha energiaga.

Ganesha on Shiva ja Shakti ehk puhta meesenergia ja naisenergia järeltulija, keda kujutatakse elevandipeaga. Ganesha energia on võimas abiline, millega võetakse ühendust just uute alguste õnnistamiseks ning ka takistute kõrvaldamiseks. Tegemist ei ole aga millegi välisega, vaid läbi tantristlike autentsete tehnikate luuakse ühendus Ganesha energiaga iseendas, et see toetaks isiklikku arengut.

Kui soovid liikuda oma eesmärkide suunas, siis Ganesha energia on see, millega tuttavaks saada ja energiatööd teha.

GURUJI'ST ROHKEM:
Guruji on kundalini ja tantra meister ning vaimne teejuht. Viimase neljakümne aasta jooksul on teda juhendanud 67 gurut erinevatest traditsioonidest, sealhulgas suur osa juhiseid on antud astraalselt.

Ta on praktiseerinud sadhanat (vaimne praktika) kõikide erinevate manifesteerimise aspektidega tantristlikus traditsioonis, mis on seotud 64 tantraga (10 Maha Vidhyas, Durga erinevad aspektid, 64 Bhairava't, 64 Yogini't, Siva't, Vishnu't, Brahma't, jne.).

Tema peamised praktikad järgivad Shaivismi põhimõtteid ja tantrat, kasutades mantrat, yantrat, yagnat, kriyat ja sanskari taimset puhastusprotsessi. Oma avatud olemise ning hea huumorimeelega juhendab ta isetult inimesi nende enesearengu teel.

Gurujil on tänaseks üle maailma tuhandeid õpilasi, kes teda Indias ashramis külastavad. Kord aastas külastab Guruji Euroopa tuuril 5 erinevat riiki. On au, et üks neist riikidest on Eesti ja saame nii unikaalset kogemust oma kodumaal kogeda.

Rohkem infot Guruji kohta www.shivohamtantra.com

Osalejatel on võimalus kohtuda Gurujiga personaalselt ning esitada isiklikke küsimusi enda arengu kohta vaimsel teel või paluda abi mõne väljakutsuva teema kohta (tervis, töö, lapsed, karjäär, eneseareng jms). Tavaliselt saavad osalejad ka endale personaalse manta mida mõni aeg praktiseerida just enda akuutse küsimuse lahendamiseks.

Sündmus on peamiselt inglise keeles, kuid vajadusel saame kõik vajalikud juhised ka tõlkida eesti keelde.

SISALDAB:

*Majutus kahel ööl oma magamisvarustusega (oma telk või tagasihoidlik majutus köetavas siseruumis)
*Taimetoit: R ja L kolm korda päevas ning P hommikusöök ja lõuna. Kohale võib tulla ka N õhtul, palume ise toidu korraldada N õhtuks.
*Juhendatud praktikaid ja meditatsioone
* Ganesha yantra ehitamist
*Tuletseremooniaid kolmel päeval
*Satsangeid ehk vaimsele pürgimusele suunatud vestlusringe Gurujiga
*Privaatset kohtumist Gurujiga

REGISTREERI:
Palun registreeri allpool ennast vormil ja tasu tagastamatu ettemaks (vaata altpoolt)

OSALUSTASU:
Kuni 7. mai : 380 eurot/ alates 8.mai: 430 eurot.

Koha tagab tagastamatu ettemaksu tasumine 200 eurot Margus Sarmet arveldusarvele EE327700771007082431 (selgitusse "Ganesha").

Teine osa tasutakse sularahas kohapeal. Tegemist on mittekasumliku sündmusega. Juhul, kui retriidi kulude katmisest jääb osalustasust raha üle, tagastatakse see osalejatele.

GURULE TASU: Lisaks eelnimetatud tasule peetakse tavapäraseks, et osaleja teeb annetuse gurule vastavalt oma sisetundele, kuna osalustasu katab kulud VAID retriidi kuludeks, kuid sinna ei arvestata Gurule õpetuste jagamise tasu.

Info ja registeerimine www.tantratants.ee

Lisainfot küsi: info@tantratants.ee või helista 55 672 027 (Margus)

NB! Osalejad on oodatud kohale tuleba juba neljapäeva õhtul (alates 19.00), palume ise neljapäeval toidu korraldada

 

~IN ENGLISH~

On 24-26, May, you are invited to take part in an authentic tantric retreat dedicated to Ganesha under the guidance of Indian tantra master Guruji Maharaj.

The retreat takes place in a private farm near Rakvere in Lääne-Virumaa, Estonia (100 km from Tallinn, reachable by train/bus).

The 3-Day Tantric Ganesha Retreat is a highway on the spiritual journey, guided and supported by an authentic guru.

It is a traditional right-hand tantra that does not involve touching, contact with others, or practices related to sexuality.

Non-sexual tantra is considered more of an advanced practice, where work is done with energies, on a subtle level, where through various practices such as mantra meditation, yagna or fire ceremony, sacred geometry (yantra) and purification techniques, a connection is established with Ganesha's energy.

GANESHA is the descendant of Shiva and Shakti, the pure male and female energy, depicted with an elephant head.

Ganesha's energy is a powerful helper that is contacted to bless new beginnings and also to remove obstacles. However, it is not something external, but through authentic tantric techniques, a connection is established with the energy of Ganesha in oneself, so that it supports personal development.

If you want to move towards your goals, Ganesha's energy is the one to get familiar with and do energy work with.

ABOUT Guruji Maharaj:

Guruji is a Kundalini and Tantra master and spiritual guide. Over the past forty years, he has been instructed by 67 gurus from various traditions, including much of the instruction given astrally.

He has practiced sadhana (spiritual practice) with all the various aspects of manifestation in the tantric tradition associated with the 64 tantras (10 Maha Vidhyas, various aspects of Durga, 64 Bhairavas, 64 Yoginis, Siva, Vishnu, Brahma , etc.).

His main practices follow the principles of Shaivism and tantra, using mantra, yantra, yagna, kriya and sanskar the herbal purification process. With his openness and good sense of humor, he selflessly guides people on their way to self-development.

Today, Guruji has thousands of students from all over the world who visit him at his ashram in India. Once a year, Guruji visits 5 different countries on a European tour. It is an honor that one of these countries is Estonia and we can have such a unique experience in our own country.

More information about Guruji at www.shivohamtantra.com

Participants have the opportunity to meet Guruji in person and ask personal questions about their own development on the spiritual path or ask for help on some challenging topic (health, work, children, career, self-development, etc.). Usually, the participants also get a personal manta that they can practice for a while to solve their own acute question.

The event is mainly in English.

INCLUDED:

*Accommodation for two nights with your own sleeping equipment (your own tent or modest accommodation in a heated indoor common sleeping room)

*Vegetarian food: Fri and Sat three times a day and Fri breakfast and lunch. You are welcome to come on Thu evening, please arrange the food for Thu evening.

*Guided practices and meditations

* Construction of Ganesha yantra

*Fire ceremonies on three days

*Satsangs, or spiritual aspirational conversation circles with Guruji

*Private meeting with Guruji

FEE: Retreat participation fee:

Until May 7: 380 euros/ from May 8: 430 euros.

For registration please pay a non-refundable advance payment of 200 euros to Margus Sarmet's bank account EE327700771007082431 (in the description "Ganesha").

The second part is paid in cash on the spot. This is a non-profit event. If there is money left over from the participation fee to cover the costs of the retreat, it will be returned to the participants.

IN ADDITION: to the aforementioned fee, it is considered customary for the participant to make a donation to the Guru according to their gut feeling, as the participation fee covers ONLY the cost of the retreat, but does not include the fee for imparting teachings to the Guru.

Information and registration www.tantratants.ee

Ask for more information: info@tantratants.ee or call +372 55 672 027 (Margus)

NB! Participants are welcome to come already on Thursday evening (from 19:00), please arrange the food yourself on Thursday

Registreerun sündmusele
Shakti      Shiva

Liitun uudiskirjaga

Lääne-Virumaal